Français

ᓈᓴᕐᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᕖᑦ ᑭᒡᓕᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑭᒃᑰᓂᖏᑦ

 

*ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓ 2011-ᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ*
ᔫᓂ, 2011

ᐊᐱᕐᑯᑎᓄᑦ ᑕᑕᑎᕈᑦ
ᔭᓄᐊᕆ 2011

ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑐᓴᕐᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᓗᒃᑖᓂᒃ ᑲᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᖕᓂᕐᒃ ᐱᒋᐊᕐᖕᓂᐊᕐᖕᓂᖓᓂᒃ ᔭᓄᐊᕆ 11, 2011ᖑᓕᕐᒃᐸᑦ
ᑎᓯᐱᕆ 20, 2010

ᓂᕈᐊᕐᕕᑦ ᑭᒡᓕᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᕗᑦ ᖃᐃᖅᑯᔨᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓈᓚᒃᑎᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᕕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ
ᓄᕕᐱᕆ 1, 2010

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᑦᓯᕗᑦ ᓂᕈᐊᕐᕖᑦ ᑭᓪᓕᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᓂᑦ
ᐅᒃᑑᕝᕙ 25, 2010