Français

ᓈᓴᕐᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᕖᑦ ᑭᒡᓕᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑭᒃᑰᓂᖏᑦ

 

ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᔭᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ

ᓴᓂᕋᔭᒃ: ᕿᑎᐊᓂᑦ, ᒫᑦᓯ 2, 2011ᒥᑦ 2:00ᒧᐊᕐᒃᐸᑦ - ᐊᕐᖕᓇᕐᔪᐊᕐᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ

ᒡᓗᓕᒃ: ᕿᑎᐊᓂᑦ, ᒫᑦᓯ 2, 2011ᒥᑦ 7:00ᒧᐊᕐᒃᐸᑦ  - ᕿᑎᒡᕕᖓᓐᓂᑦ